Skip Global Navigation to Main Content
  •  
Skip Breadcrumb Navigation


 

Ang lahat ng nagnanais mag panotaryo sa US Embassy Manila ay kinakailangan munang kumuha ng appointment.  Mangyaring basahin ang mga uri ng serbisyong notaryal at siguraduhing konektado sa printer bago kumuha ng appointment.

Maaari ring magpanotaryo sa CONSULAR AGENCY, CEBU mula Lunes hanggang Biyernes – 9:00am – 11:00am

Ang mga dokumento na ginagamit para sa legal na mga layunin sa Estados Unidos ay maaaring mangailangan ng notaryo mula sa isang opisyal ng Embahada ng Estados Unidos.  Ang indibiduwal na lalagda sa mga dokumento ay kinakailangang pumunta sa American Citizens Service Section, magpakita ng tamang identipikasyon (balidong pasaporte o 3 balidong opisyal na I.D.’s tulad ng driver’s license) at maglaan ng kaukulang pambayad.  Walang bayad para sa mga dokumento na kinakailangan ng gobyerno ng US tulad ng “Statement of Consent for Issuance of a US Passport to a Minor”.  Magdala ng sariling mga saksi kung kinakailangan.  Huwag lalagda sa dokumento hanggang hindi pinahihintulutan ng opisyal na nag-nonotaryo.  Depende sa uri ng dokumento, ang opisyal na nag-nonotaryo ay maaaring (a) hilingin sa inyo na kilalnin mo ang iyong lagda bilang lagda na kusangloob mong isinulat at may buong pang-unawa sa mga nilalaman ng dokumento isinumite; (b) panumpain ka na ang nilalaman ng isinumiteng dokumento ay totoo. (Paalala:  Ang opisyal na nag-nonotaryo ay hindi nagbibigay na pagpapatunay na ang mga nilalaman ng isinumiting dokumento ay pawang totoo.  Pinatutunayan lamag niya na nilagdaan at sinumpaan mo na ang nilalaman ng dokumento ay totoo.)  Ipinagbabawal sa mga opisyal ng Estados Unidos na nag-nonotaryo na magbigay ng legal na opinyon tungkol sa porma at nilalaman ng mga dokumentong ipinanonotaryo.

Mga Hakbang sa Pagkuha ng Appointment:

Unang Hakbang

Basahin ang mga impormasyon sa ibaba upang matiyak na ang Embahada ng Estados Unidos ay mayroon ng mga serbisyong iyong hinihiling.

Pangalawang Hakbang

Kumuha ng appointment sa pamagitan ng pag-click dito. Piliin ang “Request notarial and other services not listed above.”  I-imprenta ang kumpirmasyon ng iyong appointment. Kung nais kanselahin ang nagawang appointment, i-click lamang dito.

Pangatlong Hakbang

Dalahin ang naimprentang kumpirmasyon ng iyong appointment, mga dokumentong ipapanotaryo, at balidong pasaporte o 3 balidong opisyal na I.D’s.  Magdala ng US $50 (o katumbas sa Philippine Peso) o credit card.  May kaukulang singil sa bawat dokumentong ipanonotaryo.

        ________________________________________________

MGA SERBISYONG INAALOK NG EMBAHADA NG ESTADOS UNIDOS

AFFIDAVITS

Ang “affidavit” ay isang nakasulat na deklarasyon o sanaysay tungkol sa mga bagay na mapapatunayan, kusang-loob na ipinahayag, kinumpirma at sinumpaan ng taong nag sanaysay, at iharap sa opisyal na may awtoridad na humingi na nasabing panunumpa.  Ang indibidwal lalagda sa “affidavit” ay kinakailangang personal na humaharap sa Opisyal na Konsular upang maisagawa and panunumpa.  Mangyari po lamang na magdala ng balidong pasaporte o 3 balidong opisyal na i.d na naglalaman ng iyong pangalan, lagda at larawan.

Bayad:  US $50 (o katumbas sa Philippine Peso) bawat kopya

AFFIDAVIT IN LIEU OF A CERTIFICATE OF LEGAL CAPACITY TO MARRY

Hinihingi ng gobyerno ng Pilipinas na ang sinumang dayuhan na nagnanais magpakasal sa Pilipinas ay kinakailangang kumuha mula sa kanyang Embahada ng “Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage” bago mag-apply ng lisensiya sa kasal.  Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring mag-click dito.

ACKNOWLEDGEMENTS

Ang “acknowledgement” ay pag-amin, pagpatibay o pagpapahayag; pagkilala sa iyong sariling gawa, pag-ako ng obligasyon o pagsagot ng responsibilidad. Halimbawa, kung lumagda ka sa isang kasulatan sa harap ng opisyal na nagnonotaryo, ina-acknowledge (pinapatunayan) mo ang iyong lagda.  Ang “acknowledgement” ay kinakailangang isagawa ng indibiduwal sa harap mismo ng opisyal na nag-nonotaryo upang mapatunayan na ang indibiduwal and mismomg lumagda sa nasabing dokumento.  Magdala lamang po ng balidong pasaporte o 3 balidong opisyal na i.d’s na naglalaman ng iyong pangalan, lagda at larawan.

Bayad:  US $50 (o katumbas sa Philippine Peso) bawat kopya

AUTHENTICATIONS

Ang authentication ay isang pampamahalaang gawain ng isang opisyal ng konsulado ng US.  Ang pangunahing layunin nito ay ang ikumpirma o magbigay-patunay sa opisyal na selyo, lagda at/o kapangyarihan ng mga opisyal nang gobyerno ng Pilipinas so dokyumentong gagamitin sa Estados Unidos.  Simula pa noong Disyembre 11, 2006, ang mga opisyal ng konsulado ng US ay hindi maaring mag-authenticate ng mga selyo at lagda ng sinumang local na pampubliko notaryal sa Pilipinas.  Bukod dito, hindi na ibabahagi ng Embahada ng US ang listahan nito ng mga pampublikong notary.  Tanging mga dokumentong orihinal na nilagdaan at opisyal na hinihiling ng mga pangunahing opisyal ng Department of Foreign Affairs at National Statistics Office na i-authenticate na Embassy ang aaksyunan ng emabahada. 

Ang mga tao na gustong makakuha ng acknowledgement mula sa embahada para sa kanilang lagda sa mga dokumentong gagamitin sa Estados Unidos, o nais magsagawa ng affidavit sa harap ng isang opisyal na nag-nonotaryo, ay maaring tumungo agad sa U.S. Embassy sa Maynila o kaya sa American Consular Agency sa Cebu. 

Tandaan: Kapag na-authenticate ng embahada ang isang dokumento sa gagamitin sa Estados Unidos, hindi ibig sabihin noon ay pinatutunayan ng embahada na totoo ang nilalaman ng dokumento.  Sa halip, ang tanging pinatutunayan ng nasabing authentication ay ang lagda at selyo ng opisyal ng gobyerno ng Pilipinas.

Bayad:  US $50 (o katumbas sa Philippine Peso) bawat kopya

AUTHENTICATIONS OF DOCUMENTS ISSUED IN THE UNITED STATES

Ang opisyal ng embahada ay walang kapangyarihang magpatibay ng pampublikong dokumento na nagmula sa Estados Unidos o ibang bansa.  Ang embahada ay walang kakayahang makumpirma ang dokumento sa talaan ng tanggapan na nag-isyu ng dokumento o makumpirma ang selyo ng tagapangalaga ng nasabing talaan.  Kung humingi ng sertipikasyon o katibayan ng nasabing dokumento ay tunay na kopya ng orihinal, maari lamang makipag-ugnayan sa embahada o konsulado ng bansang pinagmulan ng dokumento.

AUTHENTICATION OF AMERICAN ACADEMIC CREDENTIALS FOR USE ABROAD

Ang Embahada ng Estados Unidos ay walang kapangyarihang magbigay-patunay o mag-authenticate ng mga diploma o anumang dokumento mula sa mga unibersidad o paaralan sa Estados Unidos, o magbigay ng serbisyong notaryo kaugnayan sa mga nabanggit nd dokumento.

Mula pa noong Enero 1, 1983, itinigil na ng U.S. Department of State at ng mga embahada at konsulado ng U.S. ang authentication o pagpapatunay sa mga academic credentials, mga diploma o transcripts.  Itinigil na rin ang pagbibigay ng “certified true copies” o tunay na kopya ng mga nasabing dokumento.  Ayon sa desisyon ng U.S. Department of Education. Ito ay ipinahayag ng U.S. Department of Education at U.S. Department of State sa newsletter ng NAFSA noong Disyembre/Enero 1983.  Nagdesisyon na rin ang US Bureau of Citizenship at Immigration Services ng Department of Homeland Security na, sa pangkalahatan, ang mga naturang kredential pang-akademya ay hindi kailangan para sa mga layunin in imigrasyon.

 W-7 APPLICATION

Ang mga Konsul ng Embahada ng Estados Unidos ay may kapangyarihang mag-authenticate ng orihinal at may lakdang birth certificates at marriage contracts na ini-isyu ng Philippine National Statistics Office (NSO) sa Quezon City, Philippines, upang gamitin ang mga naturang dokumento bilang suporta sa aplikasyon para sa US taxpayer ID numbers at ITIN (W-7).  Ngunit bago ma-authenticate ng Konsul of Embahada ang nasabing mga dokumente, kailangang idaan at ipa-authenticate na muna sa Philippine Department of Foreign Affairs.  Ang iba pang mga dokumento na kailangan para sa ITIN (W-7) ay maaaring nang i-authenticate ng opisyal na nag-isyu ng nasabing dokumento o ng tagapangalaga ng mga orihinal na kopya ng nasabing dokumento.

Bayad:  US $50 (o katumbas sa Philippine Peso) bawat kopya
 

REFUSAL OF NOTARIAL SERVICES

Ang embahada ay maaring tumangging magbigay ng serbisyong notary kung:

1. Ito ay ipinagbabawal ng isang kasunduan o batas ng ibang bansa;
2. Ito ay ipinagbabawal na batas ng Estados Unidos;
3. Ang opisyal na mag-nonotaryo ay naniniwala na ang mga naturang dokumento ay gagamitin sa layunin na illegal, at makakapinsala o laban sa interes ng Estados Unidos;
4. Ang dokumento ay blanko/ may puwang;
5. Ang indibiduwal nanagpapanotaryo ay nakikitaang walang kakayahang maunawaan ang katangian at lengguwahe ng naturang dokumento;
6. Ang indibiduwal ay walang abilidad na maintindihan ang kahulugan ng kaniyang aksyon at/o ang kanyang aksyon ay resulta lamang ng kanyang pagkatakot o ng pamimimilit o pagpuwersa ng ibang tao sa kanya;
7. Ang identipikasyon na ipinapakita niya ay hindi balido o hindi sapat;
8. Kulang ang ebidensyang sumusuporta sa sinasabi niyang katungkulan o puwesto niya sa korporasyon;
9. Ang serbisyong tinutukoy niya ay isang “medallion signature guarantee” (Tanging mga institusyong pinansiyal lamang ang maaaring magkaloob ng signature guarantee/ medallion guarantee service.)